Elektronická vývěska místních organizací KDU-ČSL
VOLEBNÍ PROGRAM

NABÍDKA OBČANŮM A OBCÍM 

OD KANDIDÁTŮ DO ZASTUPITELSTVA  KRAJE  VYSOČINA  

NA  LÉTA  2008 - 2012

 

My, lidovečtí kandidáti, ucházející se o zvolení do zastupitelstva kraje Vysočina nabízíme následující program.

 

Vychází z reálných možností kraje.

 

Pocházíme ze všech částí kraje (Jihlavska, Havlíčkobrodska, Pelhřimovska, Třebíčska a Žďárska), a jsme připraveni řešit problémy kraje komplexně a v souvislostech.

 

Našim společným cílem je, aby kraj byl:

·        příjemným domovem pro jeho občany,

·        zajímavým pracovištěm pro všechny, kteří chtějí pracovat

·        a dobrým místem odpočinku pro obyvatele i návštěvníky.

 

 

Co budeme podporovat?

 

Rodina a výchova

 

Rodina je základem společnosti. Zdravé vztahy v ní jsou „lékárnou“ jednotlivce i celé společnosti, souvisejí s výchovou, úctou k mladším i starším. Řada společných potřeb v rodině se dá ovlivnit i z úrovně kraje. Proto chceme:

 

podporovatveškerá opatření posilující nezastupitelnou roli rodiny v odpovědnosti  rodičů za děti a dětí za rodiče,

 

·         přispět k zachování malotřídek na malých vesnicích

·         zkvalitňovat vyučování na středních školách, posilovat atraktivitu technických a řemeslných oborů

·         rozvíjet spolupráci s vysokými školami v návaznosti na vědu a výzkum

·          podporovat volnočasové aktivityrodin (mateřská a rodinná centra, projekty zvýhodněných vstupů a nákupů např. formou Rodinných pasů)

·         umožnit hendikepovaným osobám vzdělávání v běžných školách za pomocí asistentů

·         pokračovat v podpoře výchovy v oblasti ochrany životního prostředí

 

 

Obce a města

 

Lidská sídla jsou dalším stupněm spokojeného života rodin. Podoba venkovských i městských  obydlí jsou jedním ze znaků zdravé společnosti a jsou jí pečlivě rozvíjena. Proto chceme:

 

·         podporovat územní rozvoj obcí tak, aby nedocházelo k trvalým poškozením krajinného rázu nebo bezpečí obyvatel

·         pokračovat v rekonstrukci stávající silniční sítě a spolupracovat na její údržbě

·         navrhovat a stavět nové bezpečné silnice a silniční obchvaty v územích zahlcených dopravou

·         zachovat dopravní obslužnost v kraji

·         podporovat dostupnost internetu i pro obyvatele menších obcí

 

 

Podnikání a prosperita

 

Nezbytnou podmínkou pro budování kvalitní rodiny, pocitu bezpečnosti a rozvoje sídel je hmotné zabezpečení jednotlivce. A to je možné jedině tehdy, pokud v regionu existuje dostatečná nabídka pracovních příležitostí: Proto budeme:

 

·         vytvářet podmínky pro vznik nových ploch k podnikání

·         podporovat zaměstnanost motivačními programy

·         hledat možnosti „oživení“ starých a nevyužívaných objektů

·         podporovat a spolupracovat s regionálními firmami a živnostníky

·         propagovat regionální produkty Vysočiny

·         podporovat spolupráci podnikatelů se školami (praxe, výzkum, vývoj, inovace, podnikatelské inkubátory)

·         energetika???????????

 

 

Pomoc pro potřebné

 

V životě přicházejí i období potíží a nečekaných krizí, ve kterých člověk už nemůže být odkázán jen sám na sebe, na svou ekonomickou aktivitu. Musí přijít nezištná pomoc druhých institucí, zdravotních a sociálních. Proto chceme:

 

·         podporovat důslednou prevenci zejména civilizačních chorob a závislostí

·         motivovat všechny generace ke zdravému životnímu stylu včetně stravování už od dětství

·         upřednostňovat zdravotnické a sociální služby, které jsou blíže lidem

·         prohlubovat bezpečnost a odbornou úroveň nemocnic

·         pokračovat ve zkvalitňování podmínek života v domovech pro seniory a ústavech sociální péče

·         podporovat poskytovatele profesionálních sociálních služeb i činnost dobrovolníků v přirozeném prostředí včetně hospicové péče

·         zachovat takovou právní formu krajských nemocnic, která nebude chápat zdravotnictví jako obchod, a umožní důslednou kontrolu a efektivní řízení nemocnic 

 

Kultura, sport, volný čas

 

Kultura člověka povznáší, sport posiluje jeho vůli a zdraví a volný čas mu dává novou energii. Vše dohromady ho pak přirozeně začleňuje do společnosti a funguje i jako prevence před kriminalitou a negativními jevy společnosti. Proto budeme:

 

·         podporovat činnost dobrovolných spolků a sdružení

·         pokračovat v podpoře sportovních aktivit v kraji včetně Krajských center talentované mládeže

·         pokračovat v podpoře kulturních aktivit v kraji

·         prostřednictvím dotačních titulů pokračovat v podpoře aktivit směřujících k  sounáležitosti obyvatel s obcí a regionem

·         spolupracovat s církvemi a náboženskými společnostmi

·         podporovat další rozvoj turistiky a cestovního ruchu v kraji

·         chránit unikátní přírodní i kulturní památky kraje

 

----------------------------------------

 

K zabezpečení tohoto volebního programu kraje máme tyto nástroje:

 

personální – nominovat do rozhodovacích orgánů včetně výborů a komisí osobnosti kvalitní jak po odborné, tak hlavně morální stránce; klást důraz na provádění auditů a kontrol.

 

finanční nástroje – maximálně využívat vlastních zdrojů, dále veškerých dotačních příležitostí, grantů a zdrojů Eu; při hospodaření s krajským rozpočtem vždy volit úsporná řešení s kladným dopadem na příští samosprávu a budoucí generace

·         apelovat na centrální instituce, aby kraj mohl podle svých znalostí zasáhnout do přerozdělování školských dotací do regionů

 

technická opatření – prohlubovat komunikaci mezi samosprávou kraje, obcemi a občany, zkvalitnit technické prostředky komunikace.